Úvodní strana > Etický kodex >

Kodex nájemce

Etický kodex nájemce

Nájemce prohlašuje, že nikdy v průběhu jeho pronájmu a užívání nemovitosti, která byla prezentovaná (ať už v současnosti či kdykoliv dříve) na webových stránkách NájemPlus, nedošlo k hrubému porušení nájemní smlouvy z jeho strany tím, že by:

  • nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců;
  • poškodil nemovitost závažným nebo nenapravitelným způsobem;
  • způsobil jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí;
  • byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je či byl nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází či nacházel;
  • užíval neoprávněně nemovitost jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo v nájemní smlouvě ujednáno.

Provozovatel webových stránek NájemPlus je oprávněn kdykoliv provádět změny a úpravy tohoto etického kodexu. Etický kodex je platný vždy v aktuálním znění dostupném na webových stránkách NájemPlus.