Úvodní strana >

Etický kodex pronajímatele

Etický kodex pronajímatele

Pronajímatel registrovaný do platformy NájemPlus se zavazuje dodržovat následující zásady:

  1. Chovat se k nájemci s respektem a ohleduplně.
  2. Uzavírat s nájemci nájemní smlouvy v písemné formě a se všemi zákonnými náležitostmi, zejména s uvedením hlavních zákonných práv nájemce (jmenovitě například zákonných důvodů pro výpověď z nájmu a délky výpovědní doby). Umožnit nájemcům a všem členům jejich domácnosti nahlásit se v pronajaté nemovitosti k trvalému bydlení. Neomezovat ve smlouvě užívání pronajaté nemovitosti nad rámec omezení uvedených v zákoně (jmenovitě neomezit užívání některých částí nemovitosti, nezakazovat chov zvířecích mazlíčků nebo podnikání nájemce v nemovitosti), s výjimkou těch případů, kdy pro takové omezení má pronajímatel vážný důvod.
  3. Pokud o to vyjádří nájemce zájem, uzavřít nájemní smlouvu na dobu minimálně jednoho roku a v nájemní smlouvě sjednat automatické prodlužování nájemní smlouvy za podmínky, že nájemce plní všechny své zákonné a smluvní povinnosti v období předcházejícím, a to celkově minimálně na dobu tří let. Pronajímatel má právo od začátku nájemního vztahu sjednat přechodné období, v maximální délce půl roku, během kterého výše uvedená podmínka nemusí platit, tj. pronajímatel může uzavřít nájemní smlouvu na toto přechodné období bez nutnosti automatického prodloužení nájemní smlouvy o další období.
  4. Umožnit nájemci přepis služeb spojených s nájmem nemovitosti, u kterých je to možné (elektřina, plyn, vytápění), přímo na nájemce od začátku nájmu, a zajistit přepis těchto služeb zpět na pronajímatele nebo jím určenou osobu neprodleně po skončení nájmu.
  5. Přehlednou formou a pravidelně, a to minimálně jednou ročně, poskytovat nájemci vyúčtování těch služeb spojených s nájmem nemovitosti, které nebyly přepsány na nájemce.
  6. Respektovat soukromí nájemců a nevstupovat do pronajaté nemovitosti s výjimkou havárie, odvrácení hrozící škody nebo po vzájemné dohodě s nájemcem.
  7. Umožnit nájemcům po vzájemné konzultaci úpravy pronajaté nemovitosti (vymalování, pověšení obrazů, specifické umístění nábytku či jiného zařízení, vlastní vybavení koupelny či kuchyně), které nájemci vytvoří atmosféru vlastního domova, pokud takové úpravy nesníží možnost opětovného pronájmu v budoucnu nebo užitnou hodnotu pronajaté nemovitosti. Pokud by ovšem mohlo dojít ke škodám na majetku pronajímatele nebo k havárii (například poškození rozvodů elektřiny, plynu či vody) nebo pokud se jedná o úpravy v nové či nově zrekonstruované nemovitosti, pak je nutné pro tyto úpravy získat souhlas pronajímatele.
  8. Provádět opravy nebo odstranit závady bez zbytečného odkladu po oznámení ze strany nájemce, zejména jedná-li se o závady, které znemožňují plnohodnotné užívání pronajaté nemovitosti.
  9. Předávat nájemcům veškeré potřebné informace týkající se nemovitosti, včetně informací týkajících se manipulace s vybavením nemovitosti, se spotřebiči a příslušenstvím nemovitosti.
  10. Neuplatní výpovědní důvody dle § 2288 odst. 2 OZ a ani důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy nebudou důvody uvedené v § 2288 odst. 2 OZ (jmenovitě potřeba nemovitosti pro sebe či své příbuzné).

 

Provozovatel stránek je oprávněn kdykoliv provádět změny a úpravy tohoto etického kodexu. Etický kodex je platný vždy v aktuálním znění dostupném na těchto internetových stránkách.