Úvodní strana > Etický kodex >

Kodex pronajímatele

Etický kodex pronajímatele

Pronajímatel registrovaný do platformy NájemPlus se zavazuje dodržovat následující zásady:

  1. Chovat se k nájemci s respektem a ohleduplně.
  2. Uzavírat s nájemci nájemní smlouvy v písemné formě a se všemi zákonnými náležitostmi, zejména s uvedením hlavních zákonných práv nájemce (jmenovitě například zákonných důvodů pro výpověď z nájmu a délky výpovědní doby). Umožnit nájemcům a všem členům jejich domácnosti nahlásit se v pronajaté nemovitosti k trvalému bydlení. Neomezovat ve smlouvě užívání pronajaté nemovitosti nad rámec omezení uvedených v zákoně (jmenovitě neomezit užívání některých částí nemovitosti, nezakazovat chov zvířecích mazlíčků nebo podnikání nájemce v nemovitosti), s výjimkou těch případů, kdy pro takové omezení má pronajímatel vážný důvod.
  3. Pokud o to vyjádří nájemce zájem, uzavřít nájemní smlouvu na dobu minimálně jednoho roku a v nájemní smlouvě sjednat automatické prodlužování nájemní smlouvy za podmínky, že nájemce plní všechny své zákonné a smluvní povinnosti v období předcházejícím, a to celkově minimálně na dobu tří let. Pronajímatel má právo na začátku nájemního vztahu sjednat zkušební období v maximální délce půl roku.
  4. Umožnit nájemci přepis služeb spojených s nájmem nemovitosti, u kterých je to možné (elektřina, plyn, vytápění), přímo na nájemce od začátku nájmu, a zajistit přepis těchto služeb zpět na pronajímatele nebo jím určenou osobu neprodleně po skončení nájmu.
  5. Přehlednou formou a pravidelně, a to minimálně jednou ročně, poskytovat nájemci vyúčtování těch služeb spojených s nájmem nemovitosti, které nebyly přepsány na nájemce. Neúčtovat nájemci náklady, které nejsou spojeny s užíváním bytu (fond oprav, pojištění nemovitosti). K vyúčtování poskytnout na vyžádání nájemce potřebná vysvětlení.
  6. Respektovat soukromí nájemců a nevstupovat do pronajaté nemovitosti s výjimkou havárie, odvrácení hrozící škody nebo po vzájemné dohodě s nájemcem.
  7. Nebránit nájemci bez vážného důvodu provádět v pronajaté nemovitosti úpravy (vymalování, pověšení obrazů, specifické umístění nábytku či jiného zařízení, vlastní vybavení koupelny či kuchyně), které nájemci vytvoří atmosféru vlastního domova, pokud takové úpravy nesníží možnost opětovného pronájmu v budoucnu nebo užitnou hodnotu pronajaté nemovitosti. Pokud by mohlo dojít ke škodám na majetku pronajímatele nebo k havárii (například poškození rozvodů elektřiny, plynu či vody) nebo pokud se jedná o úpravy v nové či nově zrekonstruované nemovitosti, pak je nutné pro tyto úpravy získat souhlas pronajímatele.
  8. Provádět opravy nebo odstranit závady bez zbytečného odkladu po oznámení ze strany nájemce, zejména jedná-li se o závady, které znemožňují plnohodnotné užívání pronajaté nemovitosti.
  9. Předávat nájemci veškeré potřebné informace týkající se nemovitosti, včetně informací týkajících se manipulace s vybavením nemovitosti, se spotřebiči a příslušenstvím nemovitosti, informace od správce nemovitosti a dodavatelů služeb včetně informací o odstávkách, plánovaných rekonstrukcích v domě, čištění garáží apod.
  10. Neuplatnit výpovědní důvod dle § 2288 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku (tzv. jiný obdobně závažný důvod) a informovat nájemce v dostatečném časovém předstihu (alespoň jeden rok předem) o okolnostech, kvůli kterým může pronajímatel potřebovat byt pro sebe nebo své příbuzné (§ 2288 odst. 2 OZ). Informovat nájemce v dostatečném časovém předstihu o blížícím se konci nájmu (alespoň 3 měsíce předem, nejedná-li se skončení nájmu z důvodu výpovědi ze strany pronajímatele s kratší nebo žádnou výpovědní dobou).

 

Provozovatel stránek je oprávněn kdykoliv provádět změny a úpravy tohoto etického kodexu. Etický kodex je platný vždy v aktuálním znění dostupném na těchto internetových stránkách.