Úvodní strana >

Hodnotit pronajímatele

Hodnocení pronajímatele

Zde mohou nájemci nemovitostí prezentovaných na webových stránkách NájemPlus napsat hodnocení na pronajímatele, tedy vlastníka/spoluvlastníka nemovitosti, který oni jako nájemci užívají či užívali. Hodnocení mohou napsat pouze ti nájemci, kteří:

 1. užívají či užívali nemovitost, jež byla prezentována (ať už v současnosti či kdykoliv dříve) na webových stránkách NájemPlus;
 2. mají či měli s pronajímatelem uzavřenu nájemní smlouvu na hodnocenou nemovitost, ve které jsou či byli uvedeni jako jedna ze smluvních stran;
 3. v předmětné nemovitosti stále žijí nebo se z předmětné nemovitosti odstěhovali (či ukončili její pronájem) nejpozději před 6 měsíci od provedení hodnocení pronajímatele;
 4. a kteří v průběhu nájmu neporušili Etický kodex nájemce.   

Tuto skutečnost nájemci stvrzují čestným prohlášením. 

Cílem webové platformy NájemPlus  je, aby hodnocení poskytovalo zpětnou vazbu pronajímatelům a bylo užitečným rádcem pro všechny budoucí zájemce o nájem.  

Z těchto důvodů hodnocení nesmí:

 • obsahovat nevhodné, diskriminující, urážlivé či pomlouvačné výrazy;
 • obsahovat lživé či dehonestující informace o pronajímateli;
 • útočit na soukromí a důstojnost pronajímatele a jeho osobní život;
 • uvádět informace nesouvisející s nájmem; 
 • vyzývat ostatní zájemce o nájem, aby pronajímatele oslovovali přímo, a za tím účelem jim předávat kontaktní údaje;  
 • uvádět osobní údaje pronajímatele a předávat jeho kontaktní údaje;  
 • odkazovat na konkurenční webové stránky. 

Provozovatel platformy NájemPlus si vyhrazuje právo všechna hodnocení předem schválit, aby se zabránilo zobrazování hodnocení s urážlivými nebo nevhodnými výrazy. 

Nájemci by se ve svém hodnocení pronajímatele měli soustředit zejména na dodržování Etického kodexu pronajímatele, který je v aktuálním znění dostupný na webových stránkách NájemPlus. 

Na každé hodnocení nájemce má pronajímatel právo reagovat. 

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel má právo požadovat odstranění hodnocení nájemce, jehož chování bylo či je v rozporu s Etickým kodexem nájemce. Provozovatel platformy NájemPlus má za tím účelem právo kontaktovat nájemce a ověřit u něj obsah jeho hodnocení. Pro tento účel nájemce poskytuje provozovateli platformy NájemPlus tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní a e-mailový kontakt a dobu trvání nájmu. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou součástí čestného prohlášení nájemníka a budou chráněny dle Zásad ochrany osobních údajů, se kterými se nájemce seznámil.

 

Hodnotit pronajímatele