Úvodní strana >

Práva a povinnosti pronajímatele

Práva a povinnosti pronajímatele

1. Prezentace pronajímatele a nemovitosti

Pronajímatel má právo být uveden na webových stránkách NájemPlus v seznamu registrovaných pronajímatelů. Seznam registrovaných pronajímatelů je abecední seznam všech pronajímatelů, kteří se zavázali, že alespoň jednu jimi pronajímanou rezidenční nemovitost pronajímají nebo budou pronajímat v souladu s Etickým kodexem pronajímatele, a tuto nemovitost také prezentují na webových stránkách NájemPlus. Etický kodex pronajímatele je v aktuální verzi uveden na webových stránkách NájemPlus.

Pronajímatel má právo prezentovat sebe a svou nemovitost (nemovitosti), a to i za účelem jejího (jejich) pronájmu, na webových stránkách NájemPlus, pokud se zaváže, že bude prezentovanou nemovitost (nemovitosti) pronajímat nebo ji (je) pronajímá v souladu s Etickým kodexem pronajímatele. Pronajímatel má v takovém případě právo zveřejnit na webových stránkách NájemPlus údaje o pronajímané nemovitosti (nemovitostech), a to včetně max. 10 snímků každé takové nemovitosti (interiéru i exteriéru), dále ceny nájmu a výše plateb za služby související s nájmem.

Pronajímatel má právo každou takto jím prezentovanou nemovitost prezentovat buď jako volnou, tedy určenou k pronájmu, nebo jako pronajatou, tedy obsazenou nájemníkem. V případě, že bude nemovitost pronajímatelem prezentovaná jako pronajatá, nebude u ní uvedena cena nájmu a výše plateb za služby související s nájmem. V případě, že bude nemovitost pronajímatelem prezentovaná jako volná, zájemce o pronájem může pronajímatele prostřednictvím webových stránek kontaktovat a předat pronajímateli vyplněný dotazník určený pro zájemce o pronájem. Pronajímatel je povinen nakládat s osobními údaji zájemce o pronájem dle GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  ze dne 27. dubna 2016) a zákona č 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pronajímatel souhlasí s tím, že na něj může nájemce, který každou takto jím prezentovanou nemovitost užívá či užíval, a který dodržuje či dodržel během užívání této nemovitosti Etický kodex nájemce, vytvořit a na webových stránkách NájemPlus zveřejnit hodnocení, a to jak v podobě číselného hodnocení na hodnotící škále, tak v podobě podrobnějšího slovního hodnocení. Průměrné číselné hodnocení od všech nájemců a všechna slovní hodnocení od všech nájemců, kteří užívají či užívali nemovitosti prezentované pronajímatelem na webových stránkách NájemPlus, pak budou uvedena u všech pronajímatelem prezentovaných nemovitostí a v seznamu registrovaných pronajímatelů. Etický kodex nájemce je v aktuální verzi uveden na webových stránkách NájemPlus. Předmětem hodnocení ze strany nájemce bude zejména dodržení Etického kodexu pronajímatele ze strany pronajímatele. Hodnocení může provést nájemce během pronájmu a po skončení pronájmu, maximálně však půl roku po skončení pronájmu nebo odstěhování nájemce z nemovitosti.

Pronajímatel má právo každou takto jím prezentovanou nemovitost dočasně skrýt nebo trvale vymazat. Pronajímatel ale souhlasí s tím, že hodnocení nájemců i na nemovitosti skryté nebo trvale vymazané budou nadále uvedeny u všech nemovitostí, které pronajímatel stále prezentuje na webových stránkách NájemPlus. Každé jednotlivé hodnocení nájemce se automaticky vymaže po pěti letech od jeho zveřejnění na webových stránkách NájemPlus. Pronajímatel bere na vědomí, že pokud by skryl nebo trvale vymazal všechny jím prezentované nemovitosti, pak bude automaticky vymazán ze seznamu registrovaných pronajímatelů.

2. Odpověď na hodnocení nájemce

Pronajímatel má právo zveřejnit na webových stránkách NájemPlus svou odpověď na hodnocení nájemce vztahující se k jeho nemovitosti. Právo na odpověď je limitovaná časem 30 dnů ode dne, kdy bude hodnocení na webu NájemPlus zveřejněno. Časový limit na odpověď je určen proto, aby bylo vždy reagováno na aktuální situaci.

Odpověď na hodnocení musí být věcná a musí respektovat tyto zásady:

  • Nesmí obsahovat nevhodné, diskriminující, urážlivé a pomlouvačné výrazy.
  • Nesmí obsahovat lživé či dehonestující informace o nájemci.
  • Nesmí uvádět informace nesouvisející s nájmem či s nájemcem.
  • Nesmí uvádět osobní údaje nájemce, ani jeho kontaktní údaje.
  • Musí dodržovat zásady ochrany osobních údajů.

Pronajímatelovo právo na odpověď zahrnuje i právo reagovat na hodnocení, která nejsou pozitivní, a to zejména tak, aby byl vysvětlen důvod vedoucí k nespokojenosti nájemce, či učiněná opatření.

3. Žádost o výmaz hodnocení nájemce

Pronajímatel má právo požádat provozovatele webových stránek NájemPlus o výmaz hodnocení nájemce, a to pouze v případě, kdy nájemce během pronájmu nedodržel Etický kodex nájemce. V případě takové žádosti pronajímatele má provozovatel stránek v případě pochybností právo nejprve kontaktovat nájemce za účelem ověření osobních údajů nájemce a obsahu jeho hodnocení. Posoudí-li provozovatel stránek, že chování nájemce není či nebylo v rozporu s Etickým kodexem nájemce, není povinen hodnocení nájemce odstranit.

Pronajímatel bere na vědomí, že k tomu, aby provozovatel stránek mohl ověřit, zda osoba poskytující hodnocení je skutečným nájemcem naplňující Etický kodex nájemce, bude od této osoby vyžadovat mimo jiné sdělení jména a příjmení pronajímatele.

4. Změny

Provozovatel webových stránek NájemPlus je oprávněn kdykoliv provádět změny a úpravy tohoto přehledu práv a povinností pronajímatele. Přehled práv a povinností pronajímatele je platný vždy v aktuálním znění dostupném na webových stránkách NájemPlus.