Úvodní strana >

Zásady ochrany OÚ

Zásady ochrany osobních údajů

 

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro služby poskytované Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., IČ 68378025, se sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 (dále jen „Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,“ nebo „správce“).

1.2. Níže v textu tohoto dokumentu jsou obsaženy informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., o době jejich zpracování a o přístupu k nim. Níže v textu tohoto dokumentu jsou rovněž podrobně vymezena práva osob využívajících služeb Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

2. Správce a zpracovatel osobních údajů

2.1. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., je správcem a zpracovatelem osobních údajů.

2.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje pro účely vymezené jím v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

3. Právní základ

3.1. Základní právní normou upravující ochranu osobních údajů, kterým se řídí tyto Zásady ochrany osobních údajů, je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení” nebo také “GDPR“) a zákon č 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Správce s osobními údaji nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Osobní údaje nájemce, které jsou zpracovávány:

4.1. Správcem budou zpracovávány tyto osobní údaje nájemce:

4.1.1. U fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail, doba trvání nájmu.

4.1.2 U právnické osoby: identifikace fyzické osoby jako statutárního orgánu či osoby jinak zastupující právnickou osobu (prokura, plná moc, pracovní zařazení) - jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail, doba trvání nájmu.

5. Osobní údaje pronajímatele, které jsou zpracovávány:

5.1. Správcem budou zpracovávány tyto osobní údaje pronajímatele:

5.1.1. U fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail.

5.1.2. U právnické osoby: identifikace fyzické osoby jako statutárního orgánu či osoby jinak zastupující právnickou osobu (prokura, plná moc, pracovní zařazení) - jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail.

6. Osobní údaje zájemce o pronájem, které jsou zpracovávány:

6.1. Správcem budou shromažďovány tyto osobní údaje zájemce o pronájem: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail, doplňující informace, které zájemce o pronájem uvede v dotazníku určenému zájemci o pronájem.

7. Osobní údaje shromažďované automaticky:

7.1. Správcem budou automaticky shromažďovány tyto osobní údaje: IP adresa, datum a čas, kdy byly využity služby.

8. Účel zpracování a doba uchovávání

8.1. Správcem budou osobní údaje zpracovány pro následující účely a po dobu uvedenou u jednotlivých účelů zpracování:

8.1.1. plnění smluvního vztahu, kterým je myšlen vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě registrace pronajímatele (práva a povinnosti registrovaného pronajímatele jsou uvedena na webových stránkách NájemPlus), jakékoliv objednávky, či smlouvy. Doba uchovávání je po dobu plnění smluvního vztahu a po 5 let po jeho splnění;

8.1.2. ověření, zda osoba poskytující hodnocení, je či byla skutečným nájemcem. Doba uchovávání je po dobu max. 1 roku;

8.1.3. zprostředkování kontaktu a předání informací (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a vyplněné doplňující informace) mezi zájemcem o pronájem a registrovaným pronajímatelem, kterého zájemce o pronájem chce kontaktovat. Doba uchovávání je po dobu max. 1 roku;

8.1.4. účetní a daňové účely (zpracovatel osobních údajů má zákonnou povinnost archivovat veškeré účetní a další doklady po stanovenou dobu). Doba uchovávání je po dobu 5 let od konce účetního období, ve kterém bylo poskytnuto plnění a pro daňové účely je doba uchovávání po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo poskytnuto plnění;

8.1.5. právní účely (v některých případech mohou být Vaše osobní údaje použity při řešení právních sporů, pro účely dodržování předpisů, nebo ke splnění zákonných požadavků orgánů činných v trestním řízení). Doba uchovávání je po dobu 5 let.

8.1.6. statistické účely a provádění analýz a měření (v anonymizované podobě můžeme sbírat např. statistická data o počtu zhlédnutí nabídek jednotlivých pronajímatelů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách). Doba uchovávání je po dobu max. 6 měsíců;

8.2. Vaše osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace údajů.

9. Souhlas

9.1. Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů, ze smlouvy, oprávněného zájmů či veřejného zájmu, je nezbytný Váš souhlas. Souhlas musí být poučený, informovaný a konkrétní, nejlépe v písemné podobě. Souhlas se získává pouze pro konkrétní údaje, na konkrétní dobu a pro konkrétní účel.

9.1.1. Souhlas je nutný ke zpracování těchto osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email, doba trvání nájmu, doplňující informace uvedené v dotazníku určenému zájemci o pronájem.

10. Zásady

10.1. Při nakládání s osobními údaji je správce povinen řídit se těmito zásadami:

10.1.1. postupovat v souladu s právními předpisy,

10.1.2. zpracovávat osobní údaje ke stanovenému účelu a ve stanoveném rozsahu a dbát na to, aby tyto byly pravdivé a přesné,

10.1.3. s osobními údaji nakládat uvážlivě, souhlas se zpracováním osobních údajů nenadužívat,

10.1.4. zpracovávat osobní údaje v souladu se zásadou zákonnosti – na základě právních předpisů, při plnění ze smlouvy, při plnění právní povinnosti správce, při ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, při ochraně oprávněných zájmů správce při ochraně veřejného zájmu, a zpracování osobních údajů na základě souhlasu

10.1.5. respektovat práva člověka, který je subjektem údajů, zejména právo dát a odvolat souhlas se zpracováním, práva na výmaz, namítat rozsah zpracování apod.,

10.1.6. poskytovat informace o zpracování osobních údajů,

10.1.7. při uzavírání smluv a při právním jednání postupovat se zřetelem na povinnost chránit osobní údaje před jakýmkoliv zneužitím.

11. Práva subjektu údajů

11.1. Právo na přístup k osobním údajům - čl. 15 Nařízení

11.1.1. Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, práva podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

11.2. Právo na opravu nepřesných údajů - čl. 16 Nařízení

11.2.1 Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás bude správce zpracovávat. Zároveň jste povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o vás správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu.

11.3. Právo na výmaz - čl. 17 Nařízení

11.3.1. Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

11.4. Právo na omezení zpracování – čl. 18 Nařízení

11.4.1. Máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování jsou protiprávní a odmítáte jejich výmaz a žádáte o omezení jejich použití, nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

11.5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování - čl. 19 Nařízení

11.5.1. Máte právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude správce informovat příjemce s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti může správce poskytnout informaci o těchto příjemcích.

11.6. Právo na přenositelnost osobních údajů - čl. 20 Nařízení

11.6.1. Máte právo na přenositelnost údajů, které se vás týkají a které jste poskytl/a správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

11.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - čl. 21 Nařízení

11.7.1. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla správce.

11.8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - čl. 7 Nařízení

11.8.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat zejména, jedná-li se o souhlas s pořízením fotografií. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

11.9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování - čl. 22 Nařízení

11.9.1. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo.

11.10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

11.10.1. Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11.11. Informování

11.11.1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů můžete získat prostřednictvím e-mailové adresy info@najemplus.cz.

11.11.2. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody jako fyzické osoby, oznámí Vám správce toto porušení bez zbytečného odkladu.

12. Změny

12.1. Správce je oprávněn kdykoliv provádět změny a úpravy těchto zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou platné vždy v aktuálním znění dostupném na těchto internetových stránkách NájemPlus.